Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek prodávajícího T.A.T. parts s.r.o., IČO 25382306, DIČ CZ25382306, se sídlem Palackého 1159/78B, Ostrava 70200, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Ostravě, sp. zn. C 16618 (dále jen „prodávající“) a popisuje postup, jakým způsobem přistupovat k reklamaci zboží pořízeného od firmy T.A.T. parts s.r.o.

Kupující je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ještě před objednáním zboží. Zároveň kupující bere na vědomí, že je povinen poskytnout firmě T.A.T. parts s.r.o. potřebnou součinnost nezbytnou pro vyřízení reklamace, v opačném případě se lhůty adekvátně prodlužují o čas, ve kterém kupující neposkytl požadovanou součinnost.

Uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží od prodávajícího kupující souhlasí s tímto Reklamačním řádem.

Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu mají přednost před definicemi ve VOP. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, chápe se ve významu, v jakém je definován ve VOP. Pokud není definován ani tam, chápe se ve významu, v jakém jej užívají právní předpisy.

V případě uzavření smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem se uplatní příslušná ustanovení ObčZ.

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL KE STAŽENÍ ZDE

 

ZÁRUKA ZA JAKOST A ZÁRUČNÍ DOBA

V případě uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem, poskytuje prodávající, není-li sjednáno jinak, kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců, s výjimkou opravených dílů, u kterých je záruční doba stanovena na 6 měsíců.

Záruční doba začíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

Delší záruční dobu lze poskytnout výhradně ve shodě se záruční dobou výrobce.

V případě, že kupujícím je fyzická osoba - ne podnikatel, má kupující práva z vadného plnění v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční doba a bylo zakoupeno u společnosti T.A.T. parts s.r.o.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje.

U zboží, na něž se vztahuje doba trvanlivosti, platí místo záruční doby maximální doba trvanlivosti, uvedená na obalu výrobku.

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.

Vadu krytou zárukou musí kupující vytknout prodávajícímu ve lhůtě určené délkou záruční doby.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, chybnou manipulací, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, montáží v neodborném servisu, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem; na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením; na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; na vadu, kterou způsobil zákazník skladováním nebo provozováním zařízení ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí; na poškození, které vzniklo vlivem neodvratné události (např. živelná pohroma); u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána; na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, štítky atd.

POSTUP REKLAMACE

K uplatnění reklamace je nutné ve všech případech učinit následující:

  • bez odkladu zjištěnou závadu oznámit a pokud to okolnosti a charakter používání reklamovaného zboží umožňují zamezit jeho dalšímu užívání. V opačném případě se kupující vystavuje riziku, že nebude možno objektivně posoudit reklamovanou vadu zboží a okolnosti jejího vzniku.
  • předat reklamované zboží úplné, s kompletní dokumentací, čisté, nepoškozené jinak nežli je případný důvod reklamace a v originálním balení.
  • předat doklady o koupi zboží vystavené prodávajícím kupujícímu tj. fakturu nebo pokladní doklad.
  • předat písemné oznámení o zjištěných vadách zboží. Je třeba uvést zjištěné vady - o jaké vady se jedná a jak se projevují, a nárok, který v důsledku výskytu vad uplatňuje.

Reklamace zboží může být učiněna osobně či písemně na provozovně prodávajícího na adrese Palackého 1159/78B, Ostrava 70200, prostřednictvím zprávy zaslané elektronickou poštou na adresu prodej@tatparts.cz či telefonicky na tel. čísle: +420 736 607 277

Kupující je při uplatnění reklamace povinen sdělit prodávajícímu kontaktní údaje za účelem vzájemné komunikace v rámci reklamačního řízení, a to zejména adresu trvalého bydliště, resp. adresu, na níž si přebírá poštu, telefonní číslo, adresu elektronické pošty. Prodávající vydá kupujícímu – spotřebiteli písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace (dále jen „Potvrzení o uplatnění reklamace). Přesnou specifikaci vad zboží, jakož i specifikaci práv, která kupující vůči prodávajícímu uplatňuje, je kupující povinen oznámit současně s učiněním reklamace, nejpozději však při předání reklamovaného zboží prodávajícímu.

Při reklamaci zboží učiněné prostřednictvím elektronické pošty, nebo telefonicky, informuje prodávající kupujícího rovněž o adrese, na níž má být reklamované zboží kupujícím předloženo. V případě, že zboží bude kupujícím na tuto adresu zasíláno, je kupující povinen zajistit dostatečně bezpečný obal zboží vyhovující nárokům přepravy. V případě, kdy zboží bude prodávajícímu zasláno ve zjevně nedostatečném obalu, nemusí být reklamace uznána za oprávněnou. Náklady na přepravu, jakož i jiné s uplatněním reklamace související náklady, hradí kupující sám. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace, má kupující právo požadovat náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace (kupř. poštovné, náklady na přepravu).

Po obdržení reklamace prodávající, je-li to v závislosti na druhu zboží, charakteru a rozsahu vady možné, informuje kupujícího o následném postupu, přibližném datu ukončení reklamačního řízení, případně o předpokládaném výsledku reklamačního řízení.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující – spotřebitel o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím – spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po marném uplynutí této lhůty může kupující – spotřebitel odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Výsledek reklamačního řízení prodávající sdělí kupujícímu prostřednictvím kontaktních údajů sdělených kupujícím při uplatnění reklamace zaznamenaných v Potvrzení o uplatnění reklamace. Prodávající je povinen vydat kupujícímu – spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „Potvrzení o vyřízení reklamace“). Potvrzení o vyřízení reklamace bude přiloženo ke zboží, kopii si prodávající ponechá pro účely evidence.

Potvrzení o uplatnění reklamace a Potvrzení o vyřízení reklamace mohou být obsaženy v jediné listině – reklamačním protokolu.

Nevyzvedne-li si kupující vyřízenou reklamaci do 30 dnů ode dne, kdy byla reklamace vyřízena, je prodávající po předchozí písemné výzvě zaslané doporučeně kupujícímu na adresu uvedenou při uplatnění reklamace a zaznamenanou v Potvrzení o uplatnění reklamace, oprávněn účtovat kupujícímu skladné ve výši 10,- Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Přesáhne-li výše skladného cenu reklamovaného zboží, může být toto zboží použito na úhradu skladného. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající je ve smyslu § 2126 a násl. ObčZ oprávněn postupovat cestou svépomocného prodeje.

 

MOŽNOSTI VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Kupující – podnikatel

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

     a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci,

     b) na odstranění vady opravou věci,

     c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

     d) odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující – spotřebitel

Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího.

Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady.

Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

     a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s § 2170 odst. 1 a 2 ObčZ,

     b) se vada projeví opakovaně,

     c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

   d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

Při koupi použité věci může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době jednoho roku od převzetí.

REKLAMACE ZBOŽÍ POŠKOZENÉHO PŘI PŘEPRAVĚ

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí a případné poškození zaznamenat do škodního záznamu přepravce. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, které však nebrání řádné funkčnosti zboží, má kupující po dohodě s prodávajícím právo na poskytnutí slevy.

REKLAMACE MECHANICKÉHO POŠKOZENÍ VÝROBKU

Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit neprodleně po jejich odhalení, tj. ihned po prvním použití výrobku (prvním použitím se rozumí následující pracovní den). Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku bude považována za závadu způsobenou kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

REKLAMACE NESROVNALOSTÍ V MNOŽSTVÍ ČI DRUHU ZBOŽÍ

Řádným převzetím zboží kupující stvrzuje, že řádně překontroloval množství i druh zboží, které si objednal. Pozdější reklamace musí být řešena okamžitě, nejpozději však do tří pracovních dnů ode dne převzetí, a to zásadně po dohodě s prodávajícím.

 

Tento reklamační řád je platný od 1. 1. 2023 do odvolání.
V Ostravě dne 1. 1. 2023

 

Nebojte se nás kontaktovat