Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek zpracovává společnost T.A.T. parts s.r.o., se sídlem Palackého 1159/78b, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 253 82 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16618 (dále jako „Správce“).

Rozsah zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu, v jakém jste je poskytli v souvislosti s marketingovými aktivitami Správce, konkrétně s přihlášením odběru e-mailových, tištěných nebo telefonických sdělení. Správce bude zpracovávat především jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, adresu bydliště nebo adresu provozovny, IČO, DIČ.

Účel zpracování Vašich osobních údajů

Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu (tzn. nabízení produktů a služeb Správce či třetích osob) včetně zasílání obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a analýzy Vašeho chování týkajících se těchto obchodních sdělení za účelem zasílání personalizace nabídky služeb.

Právní základ zpracování osobních údajů

Právním základem zpracování je tento Váš souhlas a skutečnost, že Vaše osobní údaje jsou nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů přímého marketingu, jejichž odběr jste přihlásili. Osobní údaje jsou zpracovány v souladu s Nařízením.

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje zpracovávány

Správce bude Vaše osobních údaje zpracovávat v souvislosti s účelem přímého marketingu, po dobu 10 let od otevření e-mailového newsletteru zasílaného naší společností, pokud tento souhlas neodvoláte.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Tento Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracování osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání e-mailu na adresu: prodej@tatparts.cz Odvolání souhlasu je rovněž možné přímo z každého Vám zaslaného obchodního sdělení e-mailem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvolání, Odvolání souhlasu rovněž nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas.

Osoby s přístupem k Vašim osobním údajům

K Vašim osobním údajům bude mít přístup Správce, jeho zaměstnanci a případně též třetí osoby – zpracovatelé, kteří poskytují vhodné záruky a jejichž zpracování splňuje všechny požadavky Nařízení a kteří budou dostatečně chránit Vaše práva a Vaše osobní údaje. Těmito osobami jsou zejména právní a marketingoví poradci. Tyto osoby budou mít přístup k těmto údajům pouze po nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu, pokud to bude nutné pro poskytnutí služby a splnění zákonných požadavků.

Kontaktní údaje Správce

Správce můžete kontaktovat na e-mailu: prodej@tatparts.cz či písemně na adrese Palackého 1159/78B. Ostrava 70200. Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněným osobám k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění právních povinností Správce může být veškerá komunikace mezi Vámi a Správcem monitorována.

Vaše práva související s ochranou Vašich osobních údajů

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení Vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s Vámi Správce zpracovává (tzv. právo být „zapomenut“).

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.

Nebojte se nás kontaktovat