Obchodní podmínky

 

EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY T.A.T. parts s.r.o.

 

Společnost: T.A.T. parts s.r.o.

IČ: 25382306, DIČ: CZ25382306

se sídlem: Palackého 1159/78b, 702 00 Ostrava - Přívoz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 51351

e-mail: prodej@tatparts.cz, telefon: 597 070 365

Bankovní účet pro platby z České republiky: 284520939/0300

  

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde - TAT PARTS s.r.o.

 

vydává tyto

Všeobecné obchodní podmínky pro E-Shop: www.tatshop.eu

I. Úvodní ustanovení

Společnost T.A.T. parts s.r.o. (dále jen „prodávající“) je provozovatelem internetového obchodu www.tatshop.eu (dále jen „E-shop“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva”) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím E-shopu prodávajícího. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). V případě, že je v textu těchto VOP kupující označen jako spotřebitel, platí, že dané ujednání je platné jen v případě spotřebitelských smluv.

Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP

II. Definice některých pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

Podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná  jménem  nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

III. Uzavření kupní smlouvy

III. 1     Nákup na E-shopu mohou provádět registrovaní i neregistrovaní kupující. Registrace kupujícího sestává z dvou kroků – registrace a aktivace uživatelského účtu.

III. 1.1   V prvém kroku je kupující povinen vyplnit registrační formulář. Povinné registrační údaje jsou následující:

a)             Jméno

b)             Příjmení

c)             Telefon

d)             Adresa

e)             E-mail

f)              Země

V případě, že se jedná o podnikatele dále:

g)             Název firmy

h)             IČ

i)              DIČ

Adresa uvedená při registraci bude evidována jako dodací adresa. Kupující může nastavit při každé dílčí objednávce jinou dodací adresu. Po stisku tlačítka Pokračovat bude provedena kontrola správnosti zadaných údajů.

III. 1.2   Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Pokud registrace proběhla v pořádku, bude kupujícímu odeslána na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři zpráva obsahující přihlašovací jméno a heslo.

III. 1.3   Při registraci na E-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

III. 1.4   Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

III. 1.5   Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 3 měsíce nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).  

III. 1.6   Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III.2      Veškerá prezentace zboží umístěná na E-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 ObčZ se nepoužije. Fotografie zboží na E-shopu jsou pouze ilustrační a skutečná podoba zboží se s nimi nemusí zcela shodovat.

E-shop obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny a) tučně bez daně z přidané hodnoty, b) v závorce včetně daně z přidané hodnoty, a to včetně všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní E-shopu. Ceny zboží nejsou přizpůsobovány osobě kupujícího na základě automatizovaného rozhodování. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží, a o způsobu a času dodání zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky. V případě, kdy prodávající nabízí dopravu zboží zdarma, je předpokladem vzniku práva na bezplatnou dopravu zboží na straně kupujícího zaplacení minimální celkové kupní ceny dopravovaného zboží ve výši stanovené ve webovém rozhraní E-shopu. V případě, kdy dojde k částečnému odstoupení od kupní smlouvy kupujícím a celková kupní cena zboží, u kterého nedošlo k odstoupení od smlouvy kupujícím, nedosahuje minimální výše, jež je potřebná pro vznik práva na dopravu zdarma podle předchozí věty, právo kupujícího na dopravu zboží zdarma zaniká a kupující je povinen dopravu zboží prodávajícímu uhradit.

Objednávku kupující zasílá prodávajícímu prostřednictvím objednávkového systému nacházejícího se na E-shopu – Nákupní košík. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

a)           objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní E-shopu)

b)           způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

c)            informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Objednávka zavazující k platbě“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a to před odesláním objednávky, a má možnost se s nimi seznámit.

Bezodkladně po doručení této objednávky prodávajícímu bude kupující informován e-mailem o tom, že objednávka byla doručena, s tím, že tato zpráva nemá povahu potvrzení objednávky, ale je pouze informací o doručení objednávky, jež je následně předána do skladu k přípravě zboží, zabalení a expedici. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

III.3            Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

III.4            Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po dohodě smluvních stran je možné kupní smlouvu uzavřít i v cizím jazyce srozumitelném oběma smluvním stranám.

III.5            Tyto VOP jsou zobrazeny v textové podobě na webových stránkách E-shopu a je tak kupujícímu umožněno, aby se s nimi seznámil, případně je archivoval.

III.6            Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

IV. Kupní cena

IV.1                       Všechny ceny jsou  smluvní.  V internetovém  obchodě  jsou  vždy  aktuální  a  platné  ceny. Prodávající si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí kupujícího o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude prodávajícím stornována.

IV.2                          Kupní ceny uvedené na E-shopu jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru před dokončením objednávky.

IV.3                          Pokud jsou na E-shopu uvedeny akční ceny, platí tyto do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

IV.4       Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Palackého 1159/78b, 70200 Ostrava;
 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č.ú. 284520939/0300 (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou.

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. IV. 5 VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

V případě platby v hotovosti či na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

V případě bezhotovostní platby je kupující povinen jako variabilní symbol uvést číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

IV.5       Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III.3 VOP), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 ObčZ se nepoužije.

IV.6       Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny zboží.

V. Ochrana osobních údajů

V.1      Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je společnost T.A.T. parts s.r.o., se sídlem Palackého 1159/78b, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO: 253 82 306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 16618 (dále jen „prodávající“).

V.2      Kontaktní údaje prodávajícího jsou:

 • adresa: Palackého 1159/78b, 702 00 Ostrava - Přívoz
 • email: prodej@tatparts.cz
 • telefon: 597 070 365

V.3      Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

V.4      Prodávající nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

V.5      Prodávající zpracovává osobní údaje, které mu kupující poskytl nebo osobní údaje, které prodávající získal na základě plnění kupní smlouvy.

K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby sdělil prodávajícímu tyto osobní údaje:

V případě fyzické osoby:

Jméno a příjmení Dodací adresa

Email Telefonní číslo

 

V případě právnické osoby:

Firma (název společnosti) sídlo

telefonické, případně faxové spojení IČ

DIČ

Poskytnutí výše uvedených údajů je podmínkou pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy. Změna uchovávaných osobních údajů kupujícího je možná po přihlášení kupujícího do jeho klientského účtu nebo na základě e-mailové, telefonické či písemné žádosti kupujícího.

V.6      Zákonným důvodem zpracovávání osobních údajů

 • plnění smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem prodávajícího (osobní údaje budou zpracovávány zejména za účelem vymáhání případných nároků prodávajícího) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • souhlas kupujícího se zpracování pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR,
 • plnění právních povinností prodávajícího podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR.

V.7      Účelem zpracování osobních údajů je:

 • vyřízení objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, včetně dodání zboží na adresu určenou kupujícím; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany prodávajícího plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

V.8      Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky. V případě kupujících – fyzických osob se prodávající zavazuje nakládat s osobními údaji zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

V.9      Zasláním objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, mimo jiné předání osobních údajů příslušnému dopravci, a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms) a dále souhlas s poskytnutím jeho emailové adresy třetí osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti poskytovaných služeb prodávajícího, zejména za účelem zjištění spokojenosti kupujícího s nákupem v E-shopu. Třetí osobou se pro účely tohoto ustanovení VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. Heureka.cz, Zboží.cz apod.) Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou kupujícího povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, k čemuž je vůči prodávajícímu smluvně zavázána. Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po odeslání objednávky.

V.10      Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících.Prodávající používá moderní bezpečnostní technologie zajišťující maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím. Veškeré osoby, které s osobními údaji kupujících přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány smluvní povinností mlčenlivosti. Osobní údaje nezbytné pro vytvoření objednávky budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování, jakož i zachování všech nároků z příslušného smluvního vztahu v rozsahu dle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu 10 let. Po uplynutí těchto lhůt budou osobní údaje vymazány.

V.11      Práva kupujícího:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
 • právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně na adresu Palackého 1159/78b, 702 00 Ostrava - Přívoz nebo elektronicky na email prodávajícího prodej@tatparts.cz,
 • v případě, že bude kupující jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděným prodávajícím, může podat stížnost přímo prodávajícímu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

VI. Odstoupení od smlouvy dle § 1829 ObčZ

VI.1     Ustanovení tohoto článku VOP se užije výlučně v případě spotřebitelských smluv.

VI.2     Při  výběru  zboží  je  kupující  povinen  zvážit  druh,  velikost  a  účel  zboží,  které  kupuje.  Nejedná-li se o případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (viz. § 1837 ObčZ), má kupující v souladu s ust. § 1829 odst. 1 a 2 ObčZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba odlišná od dopravce převezeme zboží, nebo:

a)          poslední kus zboží, objedná-li kupující v rámci jedné objednávky více kusů zboží, které jsou dodávány samostatně,

b)          poslední položku nebo část dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí, nebo

c)          první dodávku zboží, je-li ve smlouvě ujednána pravidelná dodávka zboží po ujednanou dobu.

VI.3     Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v čl. VI.2 VOP. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu VOP. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího prodej@tatparts.cz.

VI.4     V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží kupující zašle nebo předá prodávajícímu zpět bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, ledaže mu prodávající nabídl, že si zboží sám vyzvedne. Lhůta podle předchozí věty je zachována, pokud kupující odešle zboží před jejím uplynutím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být zabaleno a způsob přepravy zvolen tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození.

VI.5     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. VI.2 VOP vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než prodávající obdrží zboží, nebo než mu kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

VI.6     Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

VI.7     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 ObčZ právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

VI.8     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VI.9     Právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal včetně dokladů, které mu byly prodávajícím předány a originálního obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě poškození originálního obalu je kupující zejména povinen uhradit prodávajícímu rozdíl mezi cenou, za kterou bylo zboží prodáno tomuto kupujícímu a cenou, za níž bude prodávající nucen zboží nabízet k prodeji v důsledku poškození originálního obalu, náklady na odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu, náklady na odbornou výměnu poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží nebo odborné nové zabalení zboží. Tyto nároky je prodávající oprávněn započíst proti pohledávce kupujícího z titulu práva na vrácení kupní ceny zboží.

VI.10     Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 1837 ObčZ, tj.:

a)              o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy,

b)             o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)               o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)             o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám,

e)              o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)               o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby,

g)                 o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil,

h)                 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil,

i)                  o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání,

j)                  o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období,

k)                 uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen, nebo

l)               o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 ObčZ.

VII. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

1.  pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

2.  pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo VOP;

3.  pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;

4.  pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;

            1.  pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;

            2.  pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;

            3.  pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas

VIII. Dodací podmínky

VIII.1        V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

VIII.2        Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

VIII.3        V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

VIII.4        Osobní odběr

Osobní odběr je možný v místech nabízených prodávajícím. Místo odběru je možné zvolit      v rámci objednávky. Zboží může převzít pouze kupující. Kupující se musí dostatečně identifikovat a prokázat svou totožnost.

VIII.5        Zaslání

 • Doba dodání je na E-shopu uváděna pouze orientačně a jedná se o předpokládaný termín předání zboží dopravci, případně předpokládaný termín, kdy bude zboží připraveno k osobnímu odběru. Pokud je uvedeno skladem a objednávka je učiněna do 12 hod, je zboží zpravidla expedováno tentýž den. Pokud prodávající nebude schopen dodržet předpokládaný termín, je povinen na tuto skutečnost kupujícího vhodnou formou upozornit a to např. telefonicky, elektronickou poštou. V případě, že kupující nebude souhlasit s termínem odlišným od termínu původně předpokládaného, je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do 1 dne ode dne, kdy byl o změně termínu dodání vyrozuměn.
 • Prodávající není povinen odeslat zboží do doby, než bude uhrazena kupní cena; to neplatí v případě platby dobírkou.
 •        Zásilka je běžně doručována v pracovních dnech v rozmezí 7:30-17:00 hod. (podrobněji uvedeno u konkrétního zboží). Zásilku je možné doručit také v noci. Kupující je v den doručení zásilky telefonicky avizován ze strany dopravce o přibližném čase doručení. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře, pokud nebude dohodnuto jinak (osobní odběr, výnos do patra apod.).
 • Zásilka se zbožím neobsahuje fakturu (daňový doklad) - jako doklad o  převzetí zásilky a úhradě dobírky slouží potvrzený přepravní list dopravce. Prodávající vystaví fakturu a odešle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího do 3 dnů od doručení zboží, k čemuž mu kupující uděluje souhlas.
 • Kupující je povinen zboží před převzetím od dopravce zkontrolovat, a to zejména ve vztahu k tomu, zda nebylo zboží při přepravě poškozeno. V případě poškození zboží při přepravě nesmí být zboží převzato a kupující je povinen prodávajícího o poškození zboží při přepravě bez zbytečného odkladu informovat. V případě nesplnění této povinnosti nebude brán na pozdější reklamace zřetel.
 • Pro doručení zboží je zpravidla využíváno přepravních služeb společnosti Geis CZ s.r.o. a General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.. Pro účely doručování zboží v noci je          využíváno služeb společnosti KaP Trans servis s.r.o..
 •                 Cena dopravy  zpravidla činí 99,- Kč bez DPH za balík do 40kg. Cena dopravy v případě doručování v noci, do zahraničí a paletově je stanovena v návaznosti na hmotnost zásilky.

VIII.6        Ceny dopravy jsou v těchto VOP uváděny orientačně. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru před dokončením objednávky.

VIII.7        Kupující se zavazuje převzít připravenou zásilku s objednaným zbožím od poštovního přepravce nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení o připravení zásilky k doručení či osobnímu odběru. V případě porušení této smluvní povinnosti kupující výslovně souhlasí s jednorázovým poplatkem ve výši 200,- Kč, představující paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a odesláním zákazníkem nevyzvednuté zásilky, a tuto se zavazuje prodávajícímu na jeho výzvu do 7 dnů uhradit.

IX. Práva z vadného plnění

IX.1     Ustanovení tohoto článku VOP se použijí výlučně v případě spotřebitelských smluv. V případě jiných smluv se uplatní příslušná ustanovení ObčZ.

IX.2     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b ObčZ a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

IX.3     Je-li předmětem koupě hmotná movitá věc, která je propojena s digitálním obsahem nebo službou digitálního obsahu takovým způsobem, že by bez nich nemohla plnit své funkce (dále jen „věc s digitálními vlastnostmi“), použijí se ustanovení ohledně odpovědnosti za vady prodávajícího také na poskytování digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, i když je poskytuje třetí osoba. To neplatí, je-li z obsahu kupní smlouvy i z povahy věci zjevné, že jsou poskytovány samostatně.

IX.4     Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že věc:

a)          odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b)          je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil, a

c)          je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

IX.5     Prodávající odpovídá kupujícímu, že vedle ujednaných vlastností:

a)          je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

b)          věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením, ledaže prodávající prokáže, že si ho nebyl vědom nebo že bylo v době uzavření kupní smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv,

c)          je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

d)          věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouvy.

IX.6     Ustanovení čl. IX.5 VOP se se nepoužije v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že se některá vlastnost věci liší a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

IX.7     Prodávající odpovídá kupujícímu také za vadu způsobenou nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle kupní smlouvy provedena prodávajícím nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že byla montáž nebo instalace provedena kupujícím a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu, který k ní poskytl prodávající nebo poskytovatel digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu, jde-li o věc s digitálními vlastnostmi.

IX.8     Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

IX.9     Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi, prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány ujednané aktualizace digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu. Vedle ujednaných aktualizací prodávající zabezpečí, že budou kupujícímu poskytovány aktualizace, které jsou nezbytné, aby si věc po převzetí uchovala vlastnosti podle čl. IX.4 a čl. IX.5 VOP, a že bude na jejich dostupnost upozorněn

a)          po dobu dvou let, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, a je-li ujednáno poskytování po dobu delší dvou let, po celou tuto dobu,

b)          po dobu, po kterou to kupující může rozumně očekávat, mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytnuty jednorázově; to se posoudí podle druhu a účelu věci, povahy digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a s přihlédnutím k okolnostem při uzavření kupní smlouvy a povaze závazku.

IX.10     Ustanovení čl. IX.9 VOP neplatí v případě, že prodávající kupujícího před uzavřením kupní smlouvy zvlášť upozornil, že aktualizace poskytovány nebudou a kupující s tím při uzavírání kupní smlouvy výslovně souhlasil.

IX.11     Neprovedl-li kupující aktualizaci v přiměřené době, nemá práva z vady, která vznikla pouze v důsledku neprovedené aktualizace. To neplatí v případě, že kupující nebyl upozorněn na aktualizaci nebo na důsledky jejího neprovedení anebo aktualizaci neprovedl či ji provedl nesprávně v důsledku nedostatku v návodu. Mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu a projeví-li se nebo vyskytne-li se vada v době podle čl. IX.9 a) VOP, má se za to, že jsou digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány vadně.

IX.12     Kupující může vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí. Je-li předmětem koupě věc s digitálními vlastnostmi a mají-li být podle kupní smlouvy digitální obsah nebo služba digitálního obsahu poskytovány soustavně po určitou dobu, může kupující vytknout vadu, která se na nich vyskytne nebo projeví v době dvou let od převzetí. Má-li být plněno po dobu delší dvou let, má kupující právo z vady, která se vyskytne nebo projeví v této době. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, doba pro vytčení vady věci neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

IX.13     Má-li věc vadu, může kupující požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

IX.14     Prodávající odstraní vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím kupujícímu nezpůsobil značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který kupující věc koupil. K odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

IX.15     Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od kupní smlouvy, pokud:

a)          prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil v souladu s čl. IX.14 VOP,

b)          se vada projeví opakovaně,

c)          je vada podstatným porušením kupní smlouvy, nebo

d)          je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

IX.16     Je-li vada věci nevýznamná, kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy; má se za to, že vada věci není nevýznamná. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu kupující prokáže, že věc odeslal.

IX.17     Vadu lze vytknout prodávajícímu, u kterého věc byla koupena. Je-li však k opravě určena jiná osoba, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, kupující vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy.

IX.18     S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba, je prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i ve svém sídle. Prodávající je povinen kupujícímu vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy kupující reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje a kontaktní údaje kupujícího pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

IX.19     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena a kupující o tom musí být informován nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Je-li předmětem závazku poskytnutí digitálního obsahu, včetně digitálního obsahu dodaného na hmotném nosiči, nebo služby digitálního obsahu, musí být reklamace vyřízena v přiměřené době s přihlédnutím k povaze digitálního obsahu nebo služby digitálního obsahu a k účelu, pro nějž je kupující požadoval.

IX.20     Po marném uplynutí lhůty podle čl. IX.19 VOP může kupující od kupní smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

IX.21     Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

IX.22     Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Palackého 1159/78b, 702 00 Ostrava - Přívoz, telefonicky na čísle 597 070 365 či elektronickou poštou na adrese prodej@tatparts.cz.

IX.23     Kdo má právo z vadného plnění, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

IX.24     Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

X. Záruka za jakost

X.1       V případě uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem, poskytuje prodávající, není-li sjednáno jinak, kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců, s výjimkou opravených dílů, u kterých je záruční doba stanovena na 6 měsíců. Záruční doba začíná běžet od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určení.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem; na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením; na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; na vadu, kterou způsobil zákazník skladováním nebo provozováním zařízení ve vlhkém, prašném, chemicky agresivním či jinak nevhodném prostředí; na poškození, které vzniklo vlivem neodvratné události (např. živelná pohroma); u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána; na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly, štítky atd.

X.2       V případě uzavření smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem se uplatní příslušná ustanovení ObčZ.

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

XI.1       Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) ObčZ.

XI.2       Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Stížnosti je možné zasílat na elektronickou adresu prodávajícího. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Jiná pravidla vyřizování stížností nejsou prodávajícím stanovena.

XI.3       K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

IX.4       Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

IX.5       Kupující se může obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX.6       Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 ObčZ.

IX.7       Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

XII. Závěrečná ujednání

XII.1       Tyto VOP tvoří nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených mezi kupujícím a prodávajícím prostřednictvím E-shopu.

XII.2       Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

XII.3       Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

XII.4       Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

XII.5       Přílohu VOP tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

XII.6       Kontaktní údaje prodávajícího:

 • adresa sídla: Palackého 1159/78b, 702 00 Ostrava - Přívoz
 • adresa elektronické pošty: prodej@tatparts.cz
 • telefon: 597 070 365

Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

XII.7       Tyto VOP jsou účinné od 1.1.2023