VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY T.A.T. parts s.r.o. a Truck Filter CZ s.r.o.

 

Společnost: T.A.T. parts s.r.o.

IČ: 25382306, DIČ: CZ25382306

se sídlem: Palackého 1159/78b, 702 00 Ostrava - Přívoz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 51351

e-mail: prodej@tatparts.cz, telefon: 597 070 365

Bankovní účet pro platby z České republiky: 284520939/0300

 

Společnost: TRUCK FILTER CZ s.r.o.

IČ: 27770141, DIČ: CZ27770141

se sídlem: Palackého 1159/78b, 702 00 Ostrava - Přívoz

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 51351

e-mail: prodej@tatparts.cz, telefon: 731 505 101

Bankovní účet pro platby z České republiky: 266403042/0300

 

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde - TAT PARTS s.r.o.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy ke stažení zde - Truck Filter CZ s.r.o.

 

vydává tyto

Všeobecné obchodní podmínky pro E-Shop: www.tatshop.eu

I. Úvodní ustanovení

Společnost T.A.T. parts s.r.o. a Truck Filter CZ s.r.o. (dále jen „prodávající“) jsou provozovatelem internetového obchodu www.tatshop.eu (dále jen „E-shop“). Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy, které vyplývají z obchodů uzavřených skrze E-shop, se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“). V případě, že je smluvní stranou kupní smlouvy spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále jen „VOP“) ustanoveními ObčZ směřujícími k ochraně spotřebitele a zákonem č. 634/1992 Sb., ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOS“). V případě, že je v textu těchto VOP kupující označen jako spotřebitel, má se za to, že dané ujednání je platné jen v případě spotřebitelských smluv.

II. Definice některých pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou se spotřebitelem uzavírá podnikatel.

Podnikatel – osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná  jménem  nebo na účet podnikatele.

Spotřebitel – každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná

III. Uzavření kupní smlouvy

III.1      Nákup na E-shopu mohou provádět registrovaní i neregistrovaní kupující. Registrace kupujícího sestává z dvou kroků – registrace a aktivace uživatelského účtu.

III.1.1   V prvém kroku je kupující povinen vyplnit registrační formulář. Povinné registrační údaje jsou následující:

a)             Jméno

b)             Příjmení

c)             Telefon

d)             Adresa

e)             E-mail

f)              Země

V případě, že se jedná o podnikatele dále:

g)             Název firmy

h)             IČ

i)              DIČ

Adresa uvedená při registraci bude evidována jako dodací adresa. Kupující může nastavit při každé dílčí objednávce jinou dodací adresu. Po stisku tlačítka Pokračovat bude provedena kontrola správnosti zadaných údajů.

III.1.2    Pokud registrace proběhla v pořádku, bude kupujícímu odeslána na elektronickou adresu uvedenou v registračním formuláři zpráva obsahující přihlašovací jméno a heslo.

III.2      Vystavení zboží na E-shopu není nabídkou; jedná se o pouze výzvu k podání nabídek - objednávek.  Fotografie zboží na E-shopu jsou pouze ilustrační a skutečná podoba zboží se s nimi nemusí zcela shodovat. Objednávku kupující zasílá prodávajícímu prostřednictvím objednávkového systému nacházejícího se na E-shopu – Nákupní košík. Bezodkladně po doručení této objednávky prodávajícímu bude zákazník informován e-mailem o tom, že objednávka byla doručena, s tím, že tato zpráva nemá povahu potvrzení objednávky, ale je pouze informací o doručení objednávky, jež je následně předána do skladu k přípravě zboží, zabalení a expedici. Kupní smlouva je uzavřena písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn, a to před odesláním objednávky, a má možnost se s nimi seznámit.

III.3            Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Po dohodě smluvních stran je možné kupní smlouvu uzavřít i v cizím jazyce srozumitelném oběma smluvním stranám.

III.4            Uzavřenou smlouvu prodávající archivuje v elektronické podobě nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, a to za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná.

III.5            Informace o jednotlivých technických krocích, které vedou k uzavření kupní smlouvy, jsou zřejmé z procesu objednávání v E-shopu.

III.6            Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

III.7            Tyto VOP jsou zobrazeny v textové podobě na webových stránkách E-shopu a je tak kupujícímu umožněno, aby se s nimi seznámil, případně je archivoval.

III.8           Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.

IV. Kupní cena

IV.1                        Všechny ceny jsou  smluvní.  V internetovém  obchodě  jsou  vždy  aktuální  a  platné  ceny.  V případě zjevné chyby v ceně (chyba v psaní, počtech, technická chyba atp.), kterou  se rozumí zejména cena, která je nižší, než obvyklá cena, za kterou je dané zboží v době uzavření smlouvy nabízeno, si prodávající vyhrazuje právo tuto cenu opravit, tzn. jednostranně změnit  v tomto ohledu obsah kupní smlouvy. Prodávající je povinen o opravě kupní ceny kupujícího informovat nejpozději do 2 dnů ode dne uzavření smlouvy. V případě, že kupující nebude mít zájem o koupi zboží za opravenou cenu, je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do 1 dne ode dne, kdy mu by oprava ceny oznámena.

IV.2                          Kupní ceny uvedené na E-shopu jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru před dokončením objednávky.

IV.3                          Pokud jsou na E-shopu uvedeny akční ceny, platí tyto do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.

IV.4                          Kupní cena musí  být uhrazena nejpozději do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy; to neplatí v případě, že kupující zvolil jako způsob úhrady kupní ceny dobírku. V případě, že                                   v této lhůtě nebude kupní cena připsána na bankovní účet prodávajícího, uzavřená kupní smlouva se od počátku ruší.

IV.5                          Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího.

IV.6                          Prodávající akceptuje následující formy plateb:

 •         platba v hotovosti při převzetí zboží (na dobírku)
 •         platba předem převodem na bankovní účet prodávajícího

Volba mezi způsoby platby je na kupujícím. V případě platby převodem z České republiky je kupující povinen jako variabilní symbol uvést číslo objednávky.

IV.7                          Při platbě dobírkou je zpravidla účtován poplatek za dobírku 30,- Kč v případě zaslání v rámci území České republiky. Výše poplatku za dobírku je v těchto VOP uváděna orientačně. Poplatek je kupujícímu vyčíslen zvlášť před dokončením objednávky.

V. Ochrana osobních údajů

V.1    K tomu, aby mohl kupující provést nákup zboží v E-shopu, je nutné, aby sdělil tyto osobní údaje:

V případě fyzické osoby:

Jméno a příjmení Dodací adresa

Email Telefonní číslo

 

V případě právnické osoby:

Firma (název společnosti) sídlo

telefonické, případně faxové spojení IČ

DIČ

Poskytnutí výše uvedených údajů je podmínkou pro platné a účinné uzavření kupní smlouvy. Změna uchovávaných osobních údajů kupujícího je možná po přihlášení kupujícího do jeho klientského účtu nebo na základě e-mailové, telefonické či písemné žádosti kupujícího.

V.2    Prodávající se zavazuje, že s osobními údaji kupujících bude zacházet v souladu s právním řádem České republiky. V případě kupujících – fyzických osob se prodávající zavazuje nakládat s osobními údaji zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících zejména za účelem splnění kupní smlouvy.

V.3    Zasláním objednávky dává kupující souhlas ke shromažďování a zpracování svých osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, mimo jiné předání osobních údajů příslušnému dopravci, a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms) a dále souhlas s poskytnutím jeho emailové adresy třetí osobě za účelem zlepšení obsahu a funkčnosti poskytovaných služeb prodávajícího, zejména za účelem zjištění spokojenosti kupujícího s nákupem v E-shopu. Třetí osobou se pro účely tohoto ustanovení VOP rozumí právnická či fyzická osoba, která prostřednictvím webového rozhraní soustřeďuje nabídky na nákup zboží od více subjektů (např. Heureka.cz, Zboží.cz apod.) Tato třetí osoba je při nakládání s emailovou adresou kupujícího povinna postupovat v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů k čemuž je vůči prodávajícímu smluvně zavázána. Odvolání tohoto souhlasu má kupující možnost učinit písemně kdykoli po jeho udělení, tj. po odeslání objednávky.

V.4    Prodávající je správcem a současně zpracovatelem osobních údajů kupujících a získané osobní údaje budou zpracovány bezpečnou formou zamezující jejich zneužití. Kupující má právo na přístup ke svým osobním údajům, vč. práva na jejich opravu a dalších práv vyplývajících ze souvisejících právních předpisů. Práva a povinnosti vztahující se ke zpracování osobních  údajů kupujících přechází na právní nástupce prodávajícího.

VI. Odstoupení od smlouvy dle § 1829 ObčZ

VI.1             Ustanovení tohoto článku VOP se užije výlučně v případě spotřebitelských smluv.

VI.2             Při  výběru  zboží  je  kupující  povinen  zvážit  druh,  velikost  a  účel  zboží,  které  kupuje.  V případě, že je kupující spotřebitelem má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží. Písemné odstoupení od smlouvy je třeba v této lhůtě prodávajícímu odeslat. Odstoupení od smlouvy je možné prodávajícímu zaslat na e- mailovou adresu uvedenou v záhlaví těchto VOP. Odstoupení od kupní smlouvy je možné provést prostřednictvím vzorového formuláře, jež tvoří přílohu č. 1 těchto VOP, který je nezbytné zaslat prodávajícímu.

VI.3             V případě, že kupující využije své právo od smlouvy odstoupit, je prodávající povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, vrátit kupujícímu veškeré peněžní prostředky. Prodávající nevrací kupujícímu náklady na dodání zboží přesahující náklady na nejlevnější nabízený způsob dodání zboží. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

VI.4             Odstoupí-li kupující od smlouvy je povinen prodávajícímu zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel. Kupující je povinen nést přímé náklady spojené s vrácením zboží. Maximální náklady na vrácení zboží jsou odhadovány v částce 1000 Kč. Zboží musí být zabaleno a způsob přepravy zvolen tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho poškození.

VI.5             Právo na odstoupení od smlouvy nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Kupující je povinen vrátit prodávajícímu zboží ve stavu, v jakém jej převzal včetně dokladů, které mu byly prodávajícím předány a originálního obalu. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. V případě poškození originálního obalu je kupující zejména povinen uhradit prodávajícímu rozdíl mezi cenou, za kterou bylo zboží prodáno tomuto kupujícímu a cenou, za níž bude prodávající nucen zboží nabízet k prodeji v důsledku poškození originálního obalu, náklady na odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu, náklady na odbornou výměnu poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží nebo odborné nové zabalení zboží. Tyto nároky je prodávající oprávněn započíst proti pohledávce kupujícího z titulu práva na vrácení kupní ceny zboží.

VI.6             Kupující nemůže od kupní smlouvy odstoupit v případech stanovených v § 1837 ObčZ, tj.:

a)              o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

b)             o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)               o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,

d)             o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,

e)              o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

f)               o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

g)                 o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

h)                 o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

i)                  o dodávce novin, periodik nebo časopisů,

j)                  o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,

k)                 uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo

l)               o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VII. Odstoupení od smlouvy

Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v následujících případech:

 1. pokud má oprávněnou pochybnost o skutečné identitě kupujícího;

 2. pokud vyjde najevo, že kupující dříve porušil kupní smlouvu nebo VOP;

 3. pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží za dohodnutou kupní cenu;

 4. pokud není objektivně schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem;

  1. pokud se zboží již nevyrábí, je nedostupné nebo jej třetí osoby nejsou schopny dodat;

  2. pokud kupující nezaplatil kupní cenu řádně a včas;

  3. pokud kupující nepřevzal zboží řádně a včas

VIII. Dodací podmínky

VIII.1        Osobní odběr

Osobní odběr je možný v místech nabízených prodávajícím. Místo odběru je možné zvolit      v rámci objednávky. Zboží může převzít pouze kupující. Kupující se musí dostatečně identifikovat a prokázat svou totožnost.

VIII.2         Zaslání

·         Doba dodání je na E-shopu uváděna pouze orientačně a jedná se o předpokládaný termín předání zboží dopravci, případně předpokládaný termín, kdy bude zboží připraveno k osobnímu odběru. Pokud je uvedeno skladem a objednávka je učiněno do 12 hod, je zboží zpravidla expedováno tentýž den. Pokud prodávající nebude schopen dodržet předpokládaný termín, je povinen na tuto skutečnost kupujícího vhodnou formou upozornit a to např. telefonicky, elektronickou poštou. V případě, že kupující nebude souhlasit s termínem odlišným od termínu původně předpokládaného, je oprávněn od uzavřené kupní smlouvy odstoupit do 1 dne ode dne, kdy byl o změně termínu dodání vyrozuměn.

·         Prodávající není povinen odeslat zboží do doby, než bude uhrazena kupní cena; to neplatí v případě platby dobírkou.

·        Zásilka je běžně doručována v pracovních dnech v rozmezí 7:30-17:00 hod. (podrobněji uvedeno u konkrétního zboží). Zásilku je možné doručit v také v noci. Kupující je v den doručení zásilky telefonicky avizován ze strany dopravce o přibližném čase doručení. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře, pokud nebude dohodnuto jinak (osobní odběr, výnos do patra apod.).

·                    Zásilka se zbožím neobsahuje fakturu (daňový doklad) - jako doklad o  převzetí zásilky a úhradě dobírky slouží potvrzený přepravní list dopravce. Prodávající vystaví fakturu a odešle ji v elektronické podobě na e-mailovou adresu kupujícího do  3 dnů od doručení zboží, k čemuž mu kupující uděluje souhlas.

·                    Kupující je povinen zboží před převzetím od dopravce zkontrolovat, a to zejména ve vztahu k tomu, zda nebylo zboží při přepravě poškozeno. V případě poškození zboží při přepravě nesmí být zboží převzato a kupující je povinen prodávajícího o poškození zboží při přepravě bez zbytečného odkladu informovat. V případě nesplnění této povinnosti nebude brán na pozdější reklamace zřetel.

·                    Pro doručení zboží je zpravidla využíváno přepravních služeb společnosti Geis CZ s.r.o. a General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.. Pro účely doručování zboží v noci je          využíváno služeb společnosti KaP Trans servis s.r.o..

·                 Cena dopravy  zpravidla činí 99,- Kč bez DPH za balík do 40kg. Cena dopravy v případě doručování v noci, do zahraničí a paletově je stanovena v návaznosti na hmotnost zásilky.

VIII.3      Ceny dopravy jsou v těchto VOP uváděny orientačně. Náklady na dopravu jsou kupujícímu vyčísleny zvlášť podle typu zvolené přepravy, nebo osobního odběru před dokončením objednávky.

VIII.4         Kupující se zavazuje převzít připravenou zásilku s objednaným zbožím od poštovního přepravce nejpozději do 7 dnů od doručení oznámení o připravení zásilky k doručení či osobnímu odběru. V případě porušení této smluvní povinnosti kupující výslovně souhlasí s jednorázovým poplatkem ve výši 200,- Kč, představující paušální náhradu všech nákladů vynaložených prodávajícím v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a odesláním zákazníkem nevyzvednuté zásilky, a tuto se zavazuje prodávajícímu na jeho výzvu do 7 dnů uhradit.

IX. Reklamace

IX.1                            Ustanovení  tohoto  článku  VOP  se  použijí  výlučně  v případě  spotřebitelských  smluv. V případě jiných smluv se uplatní příslušná ustanovení ObčZ.

IX.2                           Prodávající upozorňuje, že kupující je povinen užívat zboží pouze k účelu, ke kterému je určeno výrobcem. Neodborná manipulace se zbožím, neodborné zásahy, nebo nedostatečná hygienická péče o zboží může způsobit neuznání reklamace ze strany prodávajícího. Nárok na uplatnění reklamace daného zboží však tímto ustanovením není nijak dotčen.

IX.3                           Práva z vadného plnění nelze uplatnit zcela nebo zčásti zejména v případech: mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného zacházení či obsluhy, zanedbání běžné péče, používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem, zboží bylo poškozeno živly, nebo výpadkem elektrické sítě, zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

IX.4                           V případě zjištění vady je kupující povinen bez zbytečného odkladu uplatnit práva z vadného plnění (reklamaci). Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

IX.5                          Kupující je povinen předat reklamované zboží kompletní, tj. vč. veškerých součástí, příslušenství a dokumentace. V případě odesílání zboží je kupující povinen zboží zabalit a způsob přepravy zvolit tak, aby nedošlo k dalšímu poškození zboží.

IX.6                            Základním průkazem práv spotřebitele ve smyslu ObčZ je doklad o zakoupení (paragon, faktura). Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění.

IX.7                              Práva z vady je kupující povinen uplatnit v sídle prodávajícího, případně na kterékoli pobočce prodávajícího.

IX.8                              Bezplatný záruční servis je možno poskytnout jen v případě předložení dokladu o zakoupení nebo v případě poskytnutí záruky i vyplněného záručního listu, který musí obsahovat druh zboží, typové označení, výrobní číslo, datum prodeje a označení prodávajícího.

IX.9                              O reklamaci bude rozhodnuto ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

IX.10         Práva z vadného plnění

1)              Práva a povinnost smluvních stran se řídí ohledně práv z vadného plnění příslušnými ustanoveními ObčZ, zejména § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 ObčZ.

2)              Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 • a)            má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • b)             se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • c)             věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo  předlohy,
 • d)             je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • e)             věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

3)             V rámci dvacetičtyřměsíční zákonné povinnosti z vadného plnění má kupující následující nároky:

Má-li věc vady vyjmenované výše, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

4)              Kupující není oprávněn uplatnit právo z vady:

 • a)                                     u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 • b)                                    na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
 • c)                                     u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
 • d)                                    vyplývá-li to z povahy věci.

X. Záruka za jakost

X.1       V případě uzavření smlouvy mezi prodávajícím a podnikatelem, poskytuje podnikatel, není-li sjednáno jinak, kupujícímu záruku za jakost zboží v délce 12 měsíců od data  jeho prodeje.

X.2               V případě uzavření smlouvy mezi prodávajícím a spotřebitelem se uplatní příslušná ustanovení ObčZ.

XI. Závěrečná ujednání

XI.1    Tyto podmínky tvoří nedílnou součást všech kupních smluv uzavřených mezi zákazníkem a prodávajícím prostřednictvím E-shopu.

XI.2. Případně vzniklé spory mezi společností T.A.T. parts s.r.o. a/nebo Truck Filter CZ s.ro. a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě pak může kupující  kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce.

XI.3    Tyto VOP jsou účinné od 1.11. 2015 do doby jejich případné změny ze strany prodávajících.